ภูมิใจไทย เตรียมดันแก้กฎหมาย กยศ. ให้ทุนเรียนฟรี ทำงานใช้หนี้เงินกู้

พรรคภูมิใจไทย จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน กฎหมาย แก้หนี้ กยศ. ปลดทุกข์เด็กไทย โดย นายกมล รอดคล้าย ประธานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาพรรคภูมิใจไทย กล่าวในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน กฎหมาย แก้หนี้ กยศ. ปลดทุกข์เด็กไทย เมื่อวานนี้ (14 ก.ย. 62 ) ว่า พรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมาย 12 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ซึ่งเป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ล่าสุดพรรคเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าสู่สภาฯ พร้อมเสนอให้พิจารณาเรื่องการให้ทุน คือให้ขาดไม่ขอรับคืน เพื่อให้เด็กยากจนได้รับทุนเรียนฟรีกรณีเรียนดีได้เกียรตินิยม จัดอยู่ในกลุ่มเกรดเอให้ทุนเรียนฟรีไปเลย เช่นเดียวกับเด็กที่เรียนในสาขาวิชาชีพขาดแคลน และการให้ยืม คือ ให้โดยไม่คิดดอกเบี้ยแต่ขอเงินต้นคืน หรือ กำหนดให้ใช้คืนโดยการทำงาน

Loading...

โดยสาระสำคัญที่พรรคภูมิใจไทย เสนอให้แก้ไขพ.ร.บ.กองทุน กยศ. มีดังนี้

1.ยกเลิกบทบัญญัติที่ให้อำนาจคณะกรรมการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุนตามสัญญากู้ยืมเงิน

2.กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว อาจเลือกทำงานให้รัฐแทนการชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุนก็ได้

3.สำหรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดดอกเบี้ย นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ กรณีผู้รับทุนการศึกษาก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้และยังมีเงินค้างชำระอยู่ให้ชำระคืนเฉพาะเงินต้น

4.การกำหนดให้กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและได้รับผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 สามารถแปลงหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินเป็นเงินทุนเพื่อการศึกษา โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

5.กำหนดให้กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและจบจากคณะหรือสาขาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้แปลงหนี้เงิน กยศ. ของผู้กู้ยืมเงินในส่วนที่ค้างชำระทั้งหมดเป็นเงินทุนเพื่อการศึกษาแทน และไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในส่วนที่ค้างชำระคืน และผู้กู้ยืมเงินที่ศาลได้มีคำพิพากษาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ทำปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับกองทุนแล้วถือว่าหลุดพ้นจากประวัติการชำระหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ยืมเงินได้ปฏิบัติตามดังกล่าว ก็ให้ถือว่าหลุดพ้นจากประวัติการชำระหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

ที่มา thaiquote

Loading...

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook