รัฐเติมเงินเข้า กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ หมู่บ้านละ 200000

ข่าวดีอีกแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า รัฐเติมเข้ากองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ แห่งละไม่เกิน 200000 บาท ใช้พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามความเหมาะสม คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A B และ C แห่งละไม่เกิน 200000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 14348จุด4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนหรือดำเนินกิจการอื่น ๆ

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนดโดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน ความโปร่งใสรวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชนและใช้แรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน

การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น โดย กรอบระยะเวลาดำเนินการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือดำเนินกิจกรรมจากเงินสนับสนุนของรัฐบาลต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรเงิน

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

กองทุนหมู่บ้าน

ข่าวดีสำหรับประชาชนที่ต้องการเงินไปลงทุน อนุมัติเมื่อไหร่จะมาแจ้งข่าวสารให้ทุกท่านทราบกันอีกครั้ง

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

เรียบเรียง มุมข่าว

อ่านเพิ่มเติม