ใครมีหนี้สินเยอะ ลองขอท่านดู เเล้วชีวิตการเงินจะมีเกณฑ์ดีขึ้น

เรื่องหนี้สิน ไม่ว่าใครก็ต่างมีปัญหานี้กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หรือ การสร้างความสุขให้ตัวเอง แต่หากพอกพูนจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ เงินที่หามาได้ก็อาจไม่พอใช้

วันนี้เรามีบทความดี ๆ เกี่ยวกับที่พึ่งทางใจในการปลดหนี้ปลดสิน ซึ่งหากท่านมีหนี้สินล้นพ้นตัว อยากปลดหนี้ ต้องขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ซึ่งสำหรับการบน หรือขอเพื่อให้หลุดจา กภาระหนี้สินนั้น ดูเหมือนจะได้รับคว ามนิยมมากที่สุด เพื่อให้พาชี วิตครอบครัวอ ยู่รอด คือ การพึ่งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

โดยเฉพาะพระบ รมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมห าราช ที่วงเวีย นใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบน บานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามา รถช่วยเหลือในเรื่องข องหนี้สินได้

เพราะในสมัยอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสิ น ประเท ศจีน จึงทำให้พระอ งค์ เข้าใจหัวอกขอ งคนเป็นหนี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า

เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่างสูงจากชนชาวไทยในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้u พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่ งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การเรียน การงาน หนี้สินจากการค้าขาย

นอกจากนี้แล้ว ผู้ไปบนบานยังสา มารถขอให้ท่านช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย

 

อื่น ๆ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใครมีหนี้สินเยอะ ลองขอท่านดู เเล้วชีวิตการเงินจะมีเกณฑ์ดีขึ้น
กรกฎาคม 28, 2020 – by admin2019

เรื่องหนี้สิน ไม่ว่าใครก็ต่างมีปัญหานี้กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หรือ การสร้างความสุขให้ตัวเอง แต่หากพอกพูนจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ เงินที่หามาได้ก็อาจไม่พอใช้

วันนี้เรามีบทความดี ๆ เกี่ยวกับที่พึ่งทางใจในการปลดหนี้ปลดสิน ซึ่งหากท่านมีหนี้สินล้นพ้นตัว อยากปลดหนี้ ต้องขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ซึ่งสำหรับการบน หรือขอเพื่อให้หลุดจา กภาระหนี้สินนั้น ดูเหมือนจะได้รับคว ามนิยมมากที่สุด เพื่อให้พาชี วิตครอบครัวอ ยู่รอด คือ การพึ่งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

โดยเฉพาะพระบ รมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมห าราช ที่วงเวีย นใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบน บานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามา รถช่วยเหลือในเรื่องข องหนี้สินได้

เพราะในสมัยอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสิ น ประเท ศจีน จึงทำให้พระอ งค์ เข้าใจหัวอกขอ งคนเป็นหนี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า

เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่างสูงจากชนชาวไทยในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้u พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่ งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การเรียน การงาน หนี้สินจากการค้าขาย

นอกจากนี้แล้ว ผู้ไปบนบานยังสา มารถขอให้ท่านช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย

สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ

และหลังจากสำเร็จแล้ว ต้องการจะแก้บน จะต้องแ ก้บนตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการนำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถว ายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ที่ทรงคอยปกป้องรั กษาแผ่นดิน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรู

สิ่งของที่ต้องเตรียม ได้แก่

1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใ หญ่จำลอง

2. ดอกไม้ที่ใช้บูชา โปรดสีแดงอัน เป็นสีแห่งวันพ ระราชสมภพของพระองค์

3. โปรดเสียงประทัด และเสียงปืน

4. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

5. ผู้มีควา มซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ

6. ผลไม้ไทยและจีน เครื่อ งเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบายศรี และซาแซ

7. พระกระยาหารที่ท รงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่าย และอาหาร แบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่าง

แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตร แก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดแล ะไข่ต้ม อันเป็นอาหารสำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพระร าชทานพระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นะโม 3 จบ

อาราธนา ดวง พระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน

ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ขอบคุณ ที่มา d e e j u n g l i f e

อ่านเพิ่มเติม